This post is also available in: English

Споразумение между потребителя и mintstories.com

Добре дошли в mintstories.com. mintstories.com (наричан по-нататък “Сайт”) се състои от различни уеб страници, управлявани от Минт Сториес ЕООД. Mintstories.com ви се предлага условно при приемането, без промяна на условията, наричани още “Условия”). С използването на прилежащата към mintstories.com информация, Вие се съгласявате с всички долуописани условия за ползване. Моля, прочетете тези условия внимателно и запазете копие от тях за ваше сведение.

 

Поверителност

Използването на Сайта от вас е предефинирано в Условията за поверителност на Минт Сториес ЕООД. Моля, прегледайте нашата Декларация за поверителност, която също урежда ползването на Сайта и информира потребителите за нашите практики за събиране на данни.

Електронни комуникации

Посещението на сайта и изпращането на имейли до Минт Сториес ЕООД представлява електронна комуникация. Вие се съгласявате да получавате електронни съобщения от нас и приемате, че всички споразумения, известия, оповестявания и други съобщения, които Ви предоставяме по електронен път, по електронната поща и на Сайта, удовлетворяват всяко законово изискване на писмените съобщения.

 

Връзки към сайтове на трети страни и използване на услуги от трети страни

Сайтът може да съдържа връзки към други уебсайтове (наричани по-нататък “Свързани сайтове”). Свързаните сайтове не са под контрола на Минт Сториес ЕООД. Компанията не носи отговорност за съдържанието на който и да е свързан сайт, включително, без ограничение, за връзка, съдържаща се в свързан сайт или промени или актуализации на свързан сайт. Минт Сториес ЕООД предоставя тези връзки само за удобство и включването на която и да е връзка не предполага одобрение от страна на Минт Сториес ЕООД..

Някои услуги, предоставени чрез Сайта, се предоставят от сайтове и организации на трети страни. Използвайки всеки продукт, услуга или функционалност, произхождаща от домейна на Сайта, Вие потвърждавате и съгласявате, че Минт Сториес ЕООД може да споделя такава информация и данни с трета страна, с която имаме договорни отношения, за да предоставим искания продукт, услуга или Функционалност от страна на потребителите и потребителите на сайта.

 

Незаконно или забранено използване / интелектуална собственост

На вас е предоставен неизключителен, непрехвърляем, отменяем лиценз за достъп и използване на Сайта стриктно в съответствие с тези Условия. Като условие за използването на Сайта, вие гарантирате на Минт Сториес ЕООД, че няма да използвате Сайта за цели, които са незаконни или забранени от настоящите Условия. Не можете да използвате Сайта по какъвто и да е начин, който може да повреди, забрани, претовари или да навреди на Сайта, или да пречи на ползването и ползването на Сайта от която и да е друга страна. Нямате право да получавате, или да се опитвате да получавате материали, или информация по никакъв начин, които не са предоставени от Сайта и неговите собственици – Калоян Христов и Звезделина Цолова.

Цялото съдържание, включено като част от услугата – като текст, графики, лога, изображения или компилация от тях, както и всеки софтуер, използван в Сайта – е собственост на Минт Сториес ЕООД или неговите доставчици и е защитено от авторски права и други закони, съобразно ЗАПСП. Вие се съгласявате да спазвате и да спазвате всички забележки за авторски права и други права, легенди или други ограничения, съдържащи се в такова съдържание, и няма да правите никакви промени в тях.

Няма да променяте, публикувате, предавате, обръщате, участвате в прехвърлянето или продажбата, създавате производни произведения или по какъвто и да е начин използвате някое от съдържанието, изцяло или частично, намерено на Сайта. Съдържанието на сайта не е предназначено за препродажба.

Използването на Сайта от Вас не ви дава право да извършвате неоторизирано използване на защитено съдържание. Няма да изтривате или променяте никакви права за собственост или съобщения за приписване на съдържание.

Ще използвате защитеното съдържание само за лична употреба и няма да използвате друго съдържание без изричното писмено разрешение на Минт Сториес ЕООД и собственика на авторските права. Вие се съгласявате, че не придобивате никакви права на собственост върху защитено съдържание. Ние не предоставяме лицензи, изрични или подразбиращи се, върху интелектуалната собственост на Минт Сториес ЕООД, на Вас или на нашите лицензодатели, освен ако изрично не сме издали писмено пълномощно, съобразно настоящите Условия.

 

Международни потребители

Услугата е контролирана, управлявана и администрирана от Минт Сториес ЕООД от нашия офис в рамките на Европейския съюз. Ако имате достъп до услугата от място извън ЕU, вие сте отговорни за спазването на всички местни закони. Вие се съгласявате, че няма да използвате съдържание, достъпно през Сайта в която и да е страна или по какъвто и да е начин, забранен от приложимите закони, ограничения или разпоредби.

 

Обезщетение

Вие се съгласявате да обезщетите, отстоявате и предпазвате Минт Сториес ЕООД, нейните служители, директори, служители, агенти и трети страни за всякакви загуби, разходи, задължения и разходи (включително разумни адвокатски хонорари), свързани с или произтичащи от вашето използване или Невъзможност за използване на Сайта или услугите; Всички потребителски публикации, направени от вас; Нарушаването на която и да е част от настоящите Условия; Нарушаването на правата на трета страна; Нарушаването на приложимите закони, правила или разпоредби. Минт Сториес ЕООД си запазва правото, на свои разноски, да поеме изключителната защита и контрол върху всякакви други въпроси, които подлежат на обезщетение от вас, в който случай ще сътрудничите напълно с Минт Сториес ЕООД при утвърждаване на всички налични защити.

 

Арбитраж
В случай, че страните не са в състояние да разрешат спор между тях, произтичащ от или отнасящ се до настоящите Условия или към някоя от разпоредбите му, независимо дали по договор, деликт или по друг начин по закон, или с право на собственост за вреди, въпросът следва бъде решен само чрез окончателен и задължителен арбитраж пред Арбитражен съд – София. Определението на арбитъра е окончателно и може да бъде постановено съдебно решение във всеки компетентен съд. В случай че произтичат правни или справедливи действия, процесуални действия или арбитражни решения или се отнасят до тези условия, преобладаващата страна има право да си възстанови разходите и разумни адвокатски хонорари. Страните се съгласяват да аргументират всички спорове и искове по отношение на тези Условия или всички спорове, възникващи в резултат на настоящите Условия, пряко или непряко, включително твърдения за нередовност, произтичащи от тези Условия. Страните са съгласни, че действащото законодателство на Република България урежда тълкуването и изпълнението на тази разпоредба. Целият спор, включително за обхвата и приложимостта на тази арбитражна разпоредба, се определят от арбитъра. Тази арбитражна клауза остава в сила дори след прекратяването на настоящите Условия.

Внимание:

ИНФОРМАЦИЯТА, СОФТУЕРЪТ, ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ИЛИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ САЙТА, ​​МОГАТ ДА ВКЛЮЧВАТ НЕТОЧНОСТИ ИЛИ ТИПОГРАФСКИ ГРЕШКИ. ПРОМЕНИТЕ СА ПЕРИОДИЧНО ПРИГОТВЕНИ НА ИНФОРМАЦИЯТА. МИНТ СТОРИЕС ЕООД И / ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ МОГАТ ДА ПРАВЯТ ПОДОБРЕНИЯ И / ИЛИ ПРОМЕНИ В САЙТА ПО ВСЯКО ВРЕМЕ.

МИНТ СТОРИЕС ЕООД И / ИЛИ НЕГОВИТЕ БИЗНЕС ПАРТНЬОРИ НЕ ПРЕДОСТАВЯТ СЪОТВЕТСТВИЕ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ, НАДЕЖДНОСТ, НАЛИЧНОСТ, ВРЕМЕ ИЛИ ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА, СОФТУЕРА, ПРОДУКТИТЕ, УСЛУГИТЕ И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ, СЪДЪРЖАНИ В САЙТА ЗА КАКВАТО И ДА Е ЦЕЛ. В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, РАЗРЕШЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, ВСЯКАКВА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И СВЪРЗАНИТЕ ГРАФИКИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ “КАКТО Е”, БЕЗ ГАРАНЦИЯ ИЛИ УСЛОВИЯ ОТ ВСЯКАКЪВ ВИД. МИНТ СТОРИЕС ЕООД И / ИЛИ НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ ОТКАЗВАТ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И СВЪРЗАНА ГРАФИКА, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ВСИЧКИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ЗАГЛАВИЕ И НЕНАРУШАВАНЕ.

В МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, НЕГО НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА КАКВИТО И ДА Е ПРЕКИ, НЕЗАВИСИМИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, НИТО ЗА ВСЯКАКВИ ВРЕДИ, НИТО ВКЛЮЧИТЕЛНО, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ЗА ЗАГУБА НА УПОТРЕБА, ДАННИ ИЛИ ПЕЧАЛБИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ПО ВСЯКАКЪВ ПЪТ, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА САЙТА; ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА ИЛИ СВЪРЗАНИ С УСЛУГИТЕ; ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ; ИЛИ ЗА КАКВАТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ, СОФТУЕР, ПРОДУКТИ, УСЛУГИ И СВЪРЗАНА ГРАФИКА, ПОЛУЧЕНА ЧРЕЗ САЙТА ИЛИ ДРУГО, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА, ​​НЕЗАВИСИМО ОТ БАЗАТА НА ДОГОВОР, ПРАВО, НЕБРЕЖНОСТ, СТРАТЕГИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ ИЛИ ДРУГО, ДОРИ АКО СЛЕД МИНТ СТОРИЕС ЕООД НА НЕГОВИТЕ ДОСТАВЧИЦИ СА БИЛИ ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ЩЕТИ.

Тъй като някои държави / юрисдикции не разрешават изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни вреди, горното ограничение не може да се прилага за Вас. АКО НЕ СТЕ УДОВЛЕТВОРЕНИ С НЯКОИ ОТ ИЗКАЗАНИТЕ УСЛОВИЯ, СЛЕДВА ДА ПРЕКРАТИТЕ НЕЗАБАВНО ПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА.

Прекратяване / ограничение на достъпа

Минт Сториес ЕООД си запазва правото, по свое усмотрение, да прекрати достъпа до сайта и свързаните с него услуги или части от него по всяко време без предизвестие. В максималната допустима от закона степен тези условия се уреждат от законите на Република България; Вие се съгласявате с изключителната юрисдикция и място на съдилищата в Република България във всички спорове, произтичащи от или свързани с използването на Сайта. Използването на Сайта е неоторизирано във всяка юрисдикция, която не изпълнява всички разпоредби на тези Условия, включително, без ограничение, този раздел.

Вие се съгласявате, че между Вас и Минт Сториес ЕООД не възниква никакво съвместно предприятие, партньорство, заетост или агентско взаимоотношение в резултат на тези Условия или използването на Сайта. Изпълнението на настоящото споразумение от страна на Минт Сториес ЕООД е предмет на съществуващи закони и правни процедури и нищо, съдържащо се в настоящите Условия, не изключва правото на Минт Сториес ЕООД да спазва правителствени, съдебни и законови изисквания или изисквания, свързани с използването на Сайта или Предоставена или събрана от Минт Сториес ЕООД по отношение на такова използване. Ако някоя част от настоящото споразумение бъде определена като невалидна или неприложима съгласно приложимото право, включително, но не само ограниченията за отказ от гаранция и отговорност, посочени по-горе, тогава невалидната или неприложима разпоредба ще се счита за заменена с валидна и приложима разпоредба, Най-тясно съответства на намерението на първоначалната разпоредба, а останалата част от тези Условия ще продължи да действа.

Освен ако не е посочено друго в настоящите Общи условия, настоящите Условия съставляват цялото споразумение между потребителя и Минт Сториес ЕООД по отношение на Сайта и заменят всички предишни или едновременни съобщения и предложения, независимо дали електронни, устни или писмени, между потребителя и Минт Сториес ЕООД по отношение на сайта. Печатната версия на настоящите Условия или всяко известие, предоставено в електронна форма, е допустимо в съдебни или административни процедури в същата степен и при същите условия като другите бизнес документи и записи, първоначално генерирани и поддържани в печатна форма. Изричното желание на страните е, че настоящите Условия и всички свързани с тях документи ще бъдат написани на английски език.

 

Промени в условията

Минт Сториес ЕООД си запазва правото, по свое усмотрение, да промени условията, при които сайтът се предлага. Най-актуалната версия на тези условия ще замени всички предишни версии. Минт Сториес ЕООД Ви съветва периодично да преглеждате Условията, за да бъдете информирани за нашите актуализации.

 

За контакти

Минт Сториес ЕООД приветства Вашите коментари и въпроси по Условията:

Имейл адрес:

contact@mintstories.com
В сила от 27 април, 2017